Обука за градење на капацитетите на граѓанските организации

Почнувајќи од 15ти до 19ти мај, во хотелот Фламенго во Охрид се одржа 5-дневна обука за градење на капацитетите на граѓанските организации. Обуката беше фокусирана на темата Организациски менаџмент на граѓанското здружение на граѓани. Во текот на овие денови присуствуваа тројца обучувачи од СЕГ Холдинг, Глигор Михајловски, Сунчица Саздовска и Софија Дацева.

На обуката учествуваа вкупно 30 учесници од организациите на грантисти, од кои двајца претставници од ПРЕДА Плус тим и три тренери. Од учесниците беа 20 жени, а 10 учесници беа мажи

Главната цел на оваа обука беше да се зајакнат капацитетите на граѓанските организации во врска со процесот на управување со проекти. Советите и насоките за форирање на буџет на проектот и пополнување на апликација на проектот, подготовка на белешки за концепт и комплетни апликации, како и клучните информации за мобилизирање на средства за руралните граѓански организации, беа споделени со учесниците

Обуката беше поделена во две фази:

  1. Управување со проекти
  2. Подготовка на проектот

Обучувачите веќе подготвија агенда и презентации за обуката. Агендата беше целосно имплементирана и не беа забележано доцнење на активностите. Петдневната обука вклучуваше презентација на одредена материја, проследена со интеракција и групна работа во која учествуваа сите учесници. Коментари, препораки и совети за понатамошно подобрување беа споделени со учесниците по преглед на нивната групна работа. Нивото на комуникација, разбирање беше високо и многу задоволувачко во однос на учесниците и обучувачите.
На последниот ден на обука, оценувањето беше спроведено од страна на SEG и сертификатите за учество ги даде ПРЕДА Плус.

Можеме да заклучиме дека обуката за градење на капацитетите на граѓанското граѓанско општество се фокусираше на темата. Организацискиот менаџмент на граѓанското здружение на граѓани беше успешна и се очекува да се добијат добри резултати од грантистите. Исто така, учесниците изразија задоволство и подготвеност да бидат дел од уште една обука организирана од ПРЕДА Плус. Повеќето од нив се почетници и ја оцениле оваа обука како многу корисна за нивниот иден напредок во областа на управување со проекти и подготовка на проекти.

 

Фото галерија: