E-Learning алатки

Градење капацитети на граѓански организации, 11.05.2018 година

Вовед

Проектот "Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации вo процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации" финансиски е поддржан од Европската Унија, во рамки на програмата за Граѓанско Општество и Медиуми од 2015 година.

Проектни цели

Целта на проектот е да се подобри состојбата со граѓанските организации во граѓанското општество во Македонија, дијалогот меѓу граѓанскиот сектор, особено активното и подобрено учество на граѓаните во граѓанските организации во Македонија. Исто така, целта на проектот е да се зајакне нивното активно учество во процесите на донесување одлуки и креирање политики на локалната и централната власт.

Период на имплементација

1ви Февруари, 2017 – 31ви Мај, 2019


Специфични цели

 • Подобрено опкружување за граѓанското општество и зајакнување на капацитетите на организирани активни граѓани, ефективно граѓанско учество во политичките процеси на сите нивоа, вклучувајќи подобра законска рамка за основање, работење и финансирање на организациите на граѓанското општество;
 • Oвозможување на механизми за поддршка за одржлив развој на граѓански организации и новоформирани организации;
 • Подобрена интеракција помеѓу јавните власти и ГО на централно и локално ниво;
 • Подобрено и зголемено внатрешно управување на ГО, профилирање/градење експертиза, вмрежување и нивна видливост;
 • Зголемена јавна свест за улогата на граѓанските организации, како и важноста да се обезбеди нивно вклучување и придонес кон политичките процеси.

Целни групи

 • Тела на централната власт одговорни за националните политики;
 • Единици на локалната самоуправа;
 • ГО во Македонија;
 • Институции одговорни за програми за поддршка во локалната заедница;
 • Парламентарни комисии задолжени за политиките
 • Медиуми
 • Институциите на ЕУ и клучните засегнати страни се фокусираа на процесите на создавање на овозможување и поттикнување на партиципативната демократија;

 Методологија

 • Во текот на имплементацијата на активностите за градење капацитети, тимот на проектот ги користи следните методологии: "Учење преку правење" и "Водење по примерот".

ЦЕЛ

Главната цел на задачата е да се изградат капацитети на граѓанските организации во областите на ефикасен и одржлив организациски менаџмент, управување со проектен циклус и мобилизација на дополнителни средства. За спроведување на активностите за градење капацитети, како пример се користеше методологијата "Учење преку правење". Методологијата "Учење преку правење" и добивањето поддршка, вршењето на надзор, споделувањето на практични и теоретски насоки се покажаа како најефикасен начин за пренесување на знаењето и намалување на можностите за неправилности.
Се предвидува дека овој процес ќе ја достигне целта преку градење на капацитет / обука која ги одразува и анализира научените лекции на структуриран начин и менторска програма усвоена за потребите на секоја ГО.
Значаен дел од активностите за градење на капацитетите, наставниот план ќе се заснова на презентација на добрите практики и научените лекции од македонските граѓански организации.

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ

 • Подобро разбирање и подобрено знаење и вештини за управување со проекти;
 • Разбирање на циклусот на управување со проекти;
 • Знаење и вештини за планирање на проектно ориентирано планирање;
 • Знаење за подготовка на проектниот буџет и проектна апликација;
 • Познавање на клучните елементи на управувањето со човечките ресурси;
 • Клучни информации за мобилизирање на средства за руралните граѓански организации;
 • Преглед на можностите за финансирање преку подготовка на проекти;
 • Основни совети за подготовка на белешки за концепт и целосни апликации;

ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ

Поединци кои имаат големо знаење и искуство во секторот за економски развој, социјален развој, животна средина, младинска култура и спорт. Постои голема потреба да се применат целосните сознанија и техничка поддршка на глобално и теренско ниво со цел да се обучуваат и да се поттикнат лицата кои се менторирани.

СТРАТЕГИЈА И ПРИСТАП

ИЗВОРИ НА УПОТРЕБА

Дали обуката се одвива внатрешно за потребите на новиот кадар и е изведена од постоечкиот, поискусен кадар во организацијата или надворешен експерт / тренер, Планот за обука обезбедува добра основа за тоа како да ја планира и изврши оваа активност. Доколку обуката се одвива внатрешно и користи внатрешни човечки ресурси за извршување на обуката, задолжително е да се користат примери од секојдневната работа на самата организација, како и ресурси за обука (концепт белешки, логичка рамка итн. .).

МЕТОДОЛОГИЈА

Методологијата "Учење преку правење" се користи за споделување на знаењата на најефикасен начин, како и за намалување на можноста за неправилности во исто време преку прифаќање поддршка, надзор, практично и теоретско менторство. Се смета дека овој процес ќе се постигне преку градење на капацитети / обуки кои ги одразуваат и анализираат научените лекции на структуриран начин. Дополнително, обуките се базираат на интерактивен пристап и трансфер на знаење како иновативно дејство во оваа методологија.

Постојат 4 главни аргументи за методологијата "Учење преку правење":

 • Симулација на реалност,
 • Неуспех во менаџирањето,
 •  Потреби за резултати и
 • Различни улоги на обучувачи

Правила за обуката:

 • Сесиите започнуваат навреме,
 • Мобилни телефони на тивок режим,
 • Прашања,
 • Дискусии - на темата,

Мислењето на сите се почитува.

Ресурси за обуката

Потребни се вообичаени материјали за обука: лаптоп, презентации, видео проектор, табла, дополнителни студиски материјали и студиски истражувања, формулари за евалуација.

МАТЕРИЈАЛИ

Пакет материјали за обука:

 • Влезни и излезни прашања за проверка на знаењето
 • Презентации
 • Основни вежби
 • Листа на дополнителни материјали
 • Формулар за оценување

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

За 20 граѓански организации, од 3 обучувачи ќе се бара да имаат 3-5 години искуство во областа на градење на капацитетите на ГО и ќе ја спроведуваат обуката за период од 5 дена (8 часа дневно).

СРЕДИНА

Конференциска сала во кино систем за одржување на обука за 20 учесници кои можат удобно да го следат обуката.
Дополнително, местата соодветни за работа во група каде учесниците во групи од 5 учесници може да се организираат во соодветен простор за секого.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОБУКАТА

ДЕН 1 - 8 ЧАСОВИ
Управување со проектен циклус, анализа на проблеми, анализа на цели

ДЕН 2 - 8 ЧАСА
Логичка рамка и логика на интервенција, предуслови и претпоставки, показатели и извори за верификација

ДЕН 3 - 8 ЧАСОВИ
Распределба на ресурси, подготвување на буџетот, управување со човечки ресурси

ДЕН 4 - 8 ЧАСА
Мобилизација на средства, преглед на повици и начини за идентификување на можностите за аплицирање

ДЕН 5 - 8 ЧАСОВИ
Основни познавања за подготовка на проектните апликации / концепт белешки

ЕВАЛУАЦИЈА НА ОБУКАТА

Треба да се спроведе евалуација по секое одржување на обуката со цел да се видат добрите страни, но и областите каде што обуката треба да се измени за да се постигне саканиот резултат за зголемување на учењето на учениците.
Потребно е да се изврши евалуација по секој курс за обука со цел да се видат добрите страни, како и областите каде што обуката треба да се менува за да се постигне посакуваниот резултат за подобрување на знаењето на учесниците.
За таа цел се користи Формулар за евалуација кој е приложен кон овој план за обука

 

ПРИЛОГ А: ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ОБУКА
ПРИЛОГ Б: ФОРМУЛАР ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ОБУКИ