Проектни Активности

 • Почетна фаза:
  • Сеопфатна анализа и изработка на основна студија;
 • Pаботен Пакет 1: Избор и организирање на граѓанските организации:
  • Идентификација и селекција на граѓански организации во Македонија; Организирање на национално координативно тело, организирање на 8 јавни дебати во секој регион на Македонија;
 • Pаботен Пакет 2: Градење капацитети и менторство на ГО за ефикасно и одржливо организациско управување како и активно учество на граѓаните:
  • план за градење на капацитетите на граѓанските организации; обуки за граѓанските организации; организирање регионални состаноци; Фонд за мали грантови; Создавње и спроведување на менторска програма на граѓанските организации;
 • Pаботен Пакет 3: Влијание на реформите во јавниот сектор и јавниот дијалог од страна на ГО и / или ГО мрежите / коалициите до националните и локалните власти:
  • создавање на документи за јавни политики; Спроведување на локални и национални кампањи за застапување; студиска посета на ГО во ЕУ;
 • Pаботен Пакет 4: Дисеминација:
  • јавни кампањи и унапредување на улогата на граѓанските организации во процесот на донесување одлуки; стажирање за национални членови на Координативното тело за CSS; Дисеминација на најдобри практики и научени лекции.