Цели на проектот

Општи цели

  • Да се создадат услови за активно вклучување на ГО и нивен придонес кон процесите на создавање политки и донесување одлуки преку лобирање и вмрежување.
  • да се капацитираат ГО самостојно да менаџираат фондовите како ефективни и одговорни, независни учесници.

 Специфичи цели

  • Подобрено опкружување за граѓанското општество и зајакнување на капацитетите на организирани активни граѓани, ефективно граѓанско учество во политичките процеси на сите нивоа, вклучувајќи подобра законска рамка за основање, работење и финансирање на организациите на граѓанското општество;
  • Oвозможување на механизми за поддршка за одржлив развој на граѓански организации и новоформирани организации;
  • Подобрена интеракција помеѓу јавните власти и ГО на централно и локално ниво;
  • Подобрено и зголемено внатрешно управување на ГО, профилирање/градење експертиза, вмрежување и нивна видливост;
  • Зголемена јавна свест за улогата на граѓанските организации, како и важноста да се обезбеди нивно вклучување и придонес кон политичките процеси.